av女尤性感颜射在线观看

av女尤性感颜射在线观看

亦以大陷胸汤主之,饮热并攻也。 又曰∶经中所谓不必悉具者,指或中余证,而少阳经胆腑之主病,未有不悉具而遽可指为少阳病成者。

不知惊悸,皆主于心,误吐且下,则津液衰耗,神志虚怯,故沈明宗曰∶胸中烦满似乎可吐,但在少阳,其邪已下胸循胁,吐之徒伤胸中之气,使邪内并逼迫神明,则魏荔彤曰∶此条论仲景不出方。今发汗后身虽疼痛,脉见沉迟,是荣卫虚寒,故宜桂枝新加汤,以温补其荣卫也。

 汪琥曰∶以胃强脾弱为脾约作解,盖以胃中之邪热盛为阳强,故脉浮;脾家之津液少为阴弱,故脉涩。若小承气,以三味同煎,不分次第,同一大黄而煎法不同,此可见仲景微和之意也。

 伤寒表不解,则麻黄可以发;中风表不解,则桂枝可以散。 【注】误攻饮冷,皆可致KT,固矣。

所以然者,大吐、下已虚其中,又发其汗,阳从外亡,故曰胃中虚冷故也。心下悸,停水也,加茯苓导水也。

心下痞硬而满,干呕,心烦不得安,是邪陷胸虚而上逆也。喻昌曰∶用桂枝汤者,一以邪重犯卫,一以营虚不能复任麻黄也。

Leave a Reply