A片无码看

A片无码看

虽治燥不必泻火,然土燥即火炽之原,先平其相火,则胃火失势,而燥尤易解,此先发制火,乃妙法也。若日缩夜伸不能久战者,仍假狐疝也。

况茯苓、山药、芡实之类俱是补肾之味,又是利湿之剂;得肉桂以生其命门之火,则肾不寒,而元阳之气自能透化于膀胱。脾疸之症,身黄如秋葵之色,汗衣服,皆成黄色,兼之涕唾亦黄,不欲闻人言,小便不利,人以为黄汗之病也,谁知是脾阴之黄乎。

疼痛者,火焚被创,无水以养,故干燥而益疼也。二陈汤止助胃以消痰,未若此方助心包以健胃。

然其治法仍须治湿热,少佐以祛风为得也。闻妇女之声淫精即出,此心中水火虚极而动也,而肾中水火随心君之动而外泄矣。

膀胱得肾之气,能开能阖,一奉令于肾,何敢私自开关,听水之自出乎?救法必须吐出其毒。

精化之血,相火犹存,火性作祟,所以疼痛也。人有湿热作痢,数日之后,腹不疼痛,如脓如血,阵阵自下,手足厥冷,元气欲绝,此是火变为寒而阴绝也。

Leave a Reply